2007. évi költségvetési beszámoló

VISSZA

 

I.        Az intézmény feladatkörének, 2007 évi tevékenységeinek rövid ismertetése

 

A gyermekotthon állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, hogy speciális ellátás keretében a gyermekek állapotához, szükségleteihez igazodó terápiát nyújt azoknak a gyermekeknek, akik

-  súlyos neurotikus, illetve pszichotikus állapota, vagy

-  súlyos, erőszakos cselekmények elkövetése, vagy

- pszichoaktív szerek rendszeres használata miatt különleges szakértelmet igénylő    terápiára szorul.

 

Az intézményben 64 fő leánygyermek helyezhető el.  A megjelölt férőhelyszámon belül jogszabályban foglalt feltételek esetén a nagykorúvá vált – korábban gyermekotthonban elhelyezett – fiatal felnőttek részére utógondozói ellátást biztosít.

 

Alaptevékenysége körében a gyermekotthon az otthonban elhelyezett kiskorú és az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt számára

-         általános iskolai nevelést, oktatást,

-         szakiskolai nevelést, oktatást biztosít.

 

A gyermekotthoni nevelés célja, hogy a gondozott gyermek testileg, értelmileg, érzelmileg, erkölcsileg korának és képességeinek megfelelően fejlődjék, személyisége a lehető legjobb módon kibontakozzék és képessé váljon a vérszerinti családjába való visszailleszkedésre, vagy önálló életre.

Ennek érdekében az intézmény a gyermek- és fiatalkorú, valamint az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt számára a testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését elősegítő, életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő nevelést, gondozást, oktatást és képzést biztosít. Belső iskolánk minden tekintetben megfelel a közoktatási jogszabályoknak. Engedélyezett  a közoktatási rendszerben nyilvántartott iskola. (OM 102243)

 

 1.  „NÉ”
 2.  „NÉ”
 3.  „NÉ”
 4.  Intézetünk számvitel politikájának módosítására 2007. évben nem volt szükség
 5. A 249/2000. (XII. 24.) Korm. Rendelet 10. §. (4) bekezdése alapján az intézménynél kötelező könyvvizsgálatot felügyeleti vizsgálat látja el, ill. helyettesíti.
 6. Az intézményi beszámolóban szereplő és a Magyar Államkincstár által nyilvántartott adatokról:

            81-es Űrlap  Előirányzatok – eltérés nincs

            82-es Űrlap  Teljesítés – kiemelt előirányzati teljesítés között eltérés nincs.

g.  „NÉ”          

 

II.     Gyermekotthonunk alaptevékenységében változás nem volt.

 

Pénzügyi  helyzetünk hosszú évek óta először stabil és eredményes volt. Így mód adódott arra, hogy felmerülő karbantartási és javítási munkálatokat felmérve pénzügyi lehetőségeinket komolyabb felújítási munkákkal kiváltsuk, illetve egyéb előirányzatok terhére felújítást végeztessünk.

 

Gyermekotthonunknak többletfeladatot nem kellett ellátnia.

 

III.   Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése

 

1.      Intézményünk 2007. évi költségvetésének

Eredeti előirányzata                                                                            383.700eFt

Kormányzati előirányzat módosítás                                                       21.075eFt

Fejezeti kezelésű előirányzat módosítása                                                 3.000eFt

Intézményi hatáskörű előirányzat módosítás                                             1.549eFt

Módosított előirányzat összesen:                                                         409.324eFt     

 

a.       Módosítás Kormány hatáskörben

 

-  A 2177/2007. (VII. 25.) sz. Korm. határozat alapján a 2007. évi 13. havi illetményelőleg fedezetére kapott előirányzat módosítás

 

                                   Személyi juttatások                                                     6.354eFt

                                   Munkaadókat terhelő járulékok                                   2.033eFt

 

-   A 2239/2007. (XII. 23.) Korm. határozat alapján a fel nem használt 13. havi illetmény előirányzat támogatás visszarendezése

 

                    Személyi juttatások                                                     -  691eFt

                     Munkaadókat terhelő járulékok                                   -  221eFt

 

      A visszarendezéssel az előirányzatok teljesítése 100 %.

 

A 2216/2007. (XI. 16.) Korm. határozat alapján a fejezeti kezelésű  egyensúlyi tartalék terhére felhalmozási kiadásokra

 

                             Intézményi beruházási kiadások                                   5.100eFt

                             Felújítási kiadások                                                      8.500eFt.

 

A beruházási kiadások terhére intézményünk konyhájának korszerűsítésére, illetve az elhasználódott berendezési tárgyak pótlására, valamint a gazdasági hivatal számítógép parkjának korszerűsítését oldottuk meg.

 

A felújítási előirányzat terhére befejeztük intézményünk vizesblokkjainak teljes felújítását.

 

b.      Módosítási fejezeti hatáskörben

           

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat terhére a fürdőszobák, WC-k felújítási költségeinek fedezetéből elkészült az iskolafolyosó vizesblokkjának felújítása.

 

                          Felújítási kiadások                                                      3.000eFt

                          Teljesítés                                                                    100 %.

 

c.       Módosítás intézményi hatáskörben

 

Előirányzat módosítás összességében a többletbevételek terhére 1.549eFt.

 

                          Fejezettől átvett működési bevétel                                  850eFt

                          Lakásértékesítési bevétel                                                  38eFt

                          Saját bevételi többlet                                                      661eFt

 

Az intézet saját hatáskörben végzett kiemelt előirányzatainak módosítása

 

                          Személyi juttatások                                                 -  3.402eFt

                          Munkaadókat terhelő járulék                                   - 2.681eFt

                          Dologi kiadások                                                        1.624eFt

                          Ellátottak pénzbeli juttatása                                         - 228eFt

                          Intézményi beruházási kiadások                                 1.157eFt

                          Felújítás                                                                    5.079eFt

 

A személyi juttatásoknál az üres állások bérének átcsoportosításával, a munkáltatói járulékok az átcsoportosított személyi juttatások, valamint a járulékmentes kiadásokból (pedagógus szakkönyv, útiköltség, étkezési jegy, stb.) adódó maradvány átcsoportosításával törekedtünk a 35 éves épület egy épületblokkjának teljes felújítására. Így, a fejezeti tartalékból kapott felújítási keretet figyelembe véve, a teljes egészségügyi részleg felújítása megtörtént.

 

2.      A főbb kiadási tételek, illetve az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

 

a.  Maradványok alakulása

      Kiadási előirányzat                                                                  409.324eFt

      Kiadási előirányzat teljesítése                                      409.324eFt

      Bevételi előirányzat                                                                 409.324eFt

      Bevételi előirányzat teljesítés                                                   409.324eFt

 

      Pénzforgalom mozgásunk valamennyi mozgását előirányzat mozgás és módosítás kísérte. 2007. évben előirányzat maradványunk nem keletkezett.

 

 1. Személyi juttatások, létszám alakulása

Eredeti előirányzat                                                                  220.000eFt

Előirányzat módosítás                                                 

            Kormányzati hatáskörben                                            +  5.663eFt

 

            Intézeti hatáskörben                                                     - 3.402eFt

Módosított előirányzat                                                 222.261eFt

Teljesítés                                                                                222.261eFt

 

Kormányzati hatáskörű előirányzat-módósítás a 2007. évi 13. havi illetményelőleg fedezete.

Gyermekotthonunk valamennyi alkalmazottjának a 2007. évi 13. havi illetményelőleget a törvény szerint számfejtette és kifizette. A közalkalmazotti jogviszonyt megszüntetők részére is a 13. havi illetmény időarányos része kifizetésre került, összesen 88 fő részére.

 

Az intézeti hatáskörben végzett előirányzat átcsoportosítással a betegállományban lévő dolgozók felszabaduló bérét használtuk fel.  

A kötelező pótlékok (osztályfőnöki, gyógypedagógiai, diák-önkormányzati, vezetői, stb.) a törvény szerinti előírás alsó határán kerültek kifizetésre.

Az egyéb feltételtől függő pótlékban az adható speciális gyermekotthoni pótlék a rendelet által kijelölt, közvetlenül a gyermekkel foglalkozó munkatársak részesülnek a pótlékalap 50 %-os mértékében.

Intézetünkben hosszú évek óta először volt lehetőség jutalom kifizetésére. A dolgozók az első meglepetés érzése utáni örömét jó volt látni.

Feladattal összefüggő jutalomban a 2 fő szakvizsgát letett dolgozóink részesültek, a rendeletben meghatározott módon 1-1 havi illetményükkel azonos mértékben.      

A készenléti és ügyeleti díj a hétvégi és munkaszüneti napokon munkát végzett dolgozóink bére,, a Ktv. és a Közalkalmazotti Megállapodás értelmében óradíjuk 200 %-os mértékben számfejtve.

Az egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások a több műszak és a túlórák miatti szorzóval számfejtett távolléti díjak összege. Jubileumi jutalomban 2 fő részesült.

A pedagógus szakkönyv támogatást a rendelkezés szerint április hóban kifizettük.

A költségtérítések  az üdülési hozzájárulás, munkába járás költsége, az étkezési utalvány, valamint a cafeteria rendszer szerint adómentesen adható vásárlási utalvány.

Az állományba nem tartozók juttatásai a nyugdíjba vonult, illetve a szakképzés hiánya miatt a Gyermekvédelmi Törvény értelmében a már nyugdíjas kollégáknak felmondási idejére eső bére.

Az átlagos betöltött statisztikai létszám az engedélyezett 88 fővel szemben 84 fő. Az átlagos statisztikai létszám szerinti 4 fő dolgozónk betegsége miatt adódott.  Munkájukat belső helyettesítéssel oldottuk meg.

 

 1. Munkaadókat terhelő járulékok

 

Eredeti előirányzat                                                      72.500eFt

Előirányzat módosítása

            Kormányzati hatáskörben                                1.812eFt

            Intézeti hatáskörben                                        - 2.681eFt

Módosított előirányzat                                     71.631eFt

Teljesítés                                                                    71.631eFt

 

A kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás a 2007. évi 13., havi illetményelőleg személyi juttatás előirányzatának 32 %-a.

Az intézeti hatáskörű előirányzat átcsoportosítás a járulékmentes illetmények után megmaradó összeg.

Az állammal szemben tartozásunk nincs.

 

 1. Dologi kiadások

 

Eredeti előirányzat                                                      82.400eFt

Előirányzat módosítás

            Intézeti hatáskörben                                          1.624eFt

Módosított előirányzat                         84.024eFt

Teljesítés                                                         84.024eFt

 

Az intézményi hatáskörben végzet előirányzat-módosítás jelentős része 52,34 %-a a 2007. Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év keretében hátrányosa helyzetű embereknek szóló program megvalósításának anyagi támogatásából van, a megrendezett Paya Bea koncertre kapott átvett pénzeszköz.

Dologi kiadásaink 36,31 %-a készletbeszerzés. Az ebből 1/3 részt kitevő élelmiszer beszerzésen felül gyermekeink ruházata, valamint tisztasági és tisztálkodási szereinek beszerzése a számottevő. Ezen felül belső iskolánk részére új taneszközök és székek, az otthonrészbe konyhabútor, szekrények beszerzését oldottuk meg.

 

A szolgáltatások terén tudatos takarékosságot szem előtt tartva az előirányzat a tervezetthez képesti eltérés 0,8 %, de a belső megoszlása a karbantartások és az egyéb üzemeltetési fenntartásoknál jelentős. A karbantartási költségek a megtakarítások terhére – tudatosan – az üzemeltetési költségek, pedig a jelentős és többszöri áremelkedések miatt növekedtek.

Folyókiadásaink, a bevételek utáni bevételek utáni befizetésekből, jelentős része a MÁK számlavezetési, illetve az ATM-ből való készpénzfelvételi díja, 81 %-át pedig a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó befizetési kötelezettségéből adódott.

 

 1. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

 

Eredeti előirányzat                                                       6.800eFt

Előirányzat módosítás

            Intézeti hatáskörben                                        -  228eFt

Módosított előirányzat                                     6.572eFt

Teljesítés                                                                    6.572eFt

 

Gyermekeink a törvény szerinti zsebpénzben részesülnek. Motiváló eszközként használjuk a zsetonbutik általi vásárlási lehetőségeiket.

Minden ünnep bensőségessé tételére komoly gondot fordítunk a közös együttlétekkel.

Sok programot szervezünk a szabadidő hasznos eltöltésére. Vetélkedők, uszoda, kirándulások, múzeumi látogatások, lovaglás, tánc.

Nemzetközi tapasztalatcserék, svédországi és szlovák gyermekek vendéglátásával kapcsolatos közös programok.

 

 1. Működési/Felhasználási célú pénzeszköz átadás:  „NÉ”

 

 1. Kamatkiadások:  „NÉ”

 

 1.  Támogatás értékű működési/felhalmozási kiadások:   „NÉ”

 

 1. Intézményi beruházási kiadások

 

Eredeti előirányzat                                                       2.000eFt

                        Előirányzat-módosítás                         

                                   Kormányzati hatáskörben                           +   5.100eFt

Intézményi hatáskörben                                   1.157eFt

                        Módosított előirányzat                                     8.257eFt

                        Teljesítés                                                                    8.257eFt

 

Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítást – amint azt már korábban is bemutattuk  a fejezeti kezelésű egyensúlyi tartalék terhére az intézet konyhájának korszerűsítésére, illetve az elhasználódott berendezési tárgyak pótlására, valamint a gazdasági hivatal számítógép parkjának korszerűsítésére fordítottuk, az ehhez szükséges programok megvásárlásával. E kiadások fedezetére csoportosítottunk át intézményi hatáskörben 1.157eFt-ot.

 

      j.  Felújítás

 

            Eredeti előirányzat                                                       -     eFt

            Előirányzat-módosítás

                       Kormányzati hatáskörben                                8.500eFt

                       Fejezeti hatáskörben                                       3.000eFt

                       Intézeti hatáskörben                                        5.079eFt

            Módosított előirányzat                                     16.579eFt

                        Teljesítés                                                                    16.579eFt

 

            A kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás ezen kiadásánál is a fejezeti kezelésű egyensúlyi tartalékterhére történt. A fejezeti kezelésű előirányzattal, valamint az intézeti kezelésű átcsoportosítással együtt befejeződött gyermekotthonunk valamennyi vizes blokkjának  felújítása.  A vizesblokkok felújítása az abban lévő nyomó- és lefolyóvezeték-rendszer  cseréjét és a már korábban elkészített villamos felújítási terv szerint az ott lévő villamoshálózati felújításokat is magába foglalja.  Intézetünk valamennyi megtakarítási lehetőségét az egy-egy szakaszban elvégezhető felújítási munkába fókuszálja.

        k.  Kölcsön nyújtása, törlesztése: „NÉ”

 

l.         Előző évek előirányzat-maradvány átadása:  „NÉ”

 

   3.  Az intézményi bevételek alakulása

 

                        Eredeti előirányzat                                                       2.000eFt

                        Előirányzat-módosítás                                                

                                   Intézeti hatáskörben

                                        Intézményi működési bevételek                    661eFt

                                        Felhalmozott bevételek                                   38eFt

                                       Támogatás értékű működési bev.fejlhez ei. 850eFt

                        Módosított előirányzat                                     3.549eFt

                        Teljesítés                                                                    3.549eFt

 

          Az egyéb saját bevételek teljesítés mutatója 133 %. A szolgálati lakás határozott idejű bérbeadásával növeltük bevételeinket. Jelentős a közműdíja megemelése miatti továbbszámlázott szolgáltatások díja is.

         A felhalmozási bevételek 38eFt. Ez  az 1991-ben értékesített szolgálati lakás részletfizetési díja.

A támogatás értékű bevétel a már előzőekben írt 2007. Egyenlős Esélyek Mindenki Számára Európai Év keretében program kapott 850eFt.

 

a.       Előző évi előirányzat-maradvány átvétele: „NÉ”

 

IV.  Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

 

1.      Immateriális javak:

  Nyitó állomány bruttó                                                1.072eFt  

  Bruttó értéknövekedés                                                             639eFt, mely a vásárolt  

  számítástechnikai  eszközök működtetéséhez programok beszerzése.

  Értéknövekedésük a 249/2000. (XII. 24.-i) Korm. rendelet 30. §-ában leírtak szerint

            -  terv szerinti értékcsökkenés                         +  149eFt

  Záró nettó érték                                                                        754eFt

 

2.      Ingatlanok

 

Nyitó állomány                                             186.307eFt

Felújítás                                                                     16.579eFt

Terv szerinti értékcsökkenés 2007 évben                    3.763eFt

 

  Jelentős a bruttó érték növelése 9,04 %. A kormányzati hatáskörben kapott 8.500eFt, a felügyeleti hatáskörű 3.000eFt, valamint az intézeti hatáskörű 5.079eFt felújítási előirányzat terhére végzett felújítási munkák növelték a kezelésünkbe adott ingatlan értékét.

 

3.      Gépek, berendezések, felszerelések

 

 A 7.618eFt értékű beszerzett konyhai felszerelés, számítógépek, monitorok, 1 db   nagyteljesítményű  fénymásoló korszerűbbé tette és megkönnyítette munkánkat.  A gazdasági hivatal számítógépei az otthonrészleg csoportjaihoz kerültek gyermekeink számára. Az elhasználódott, „0”-ra írt eszközök selejtezésre kerültek, összesen 2.999eFt értékben.

 

Az értékcsökkenés, növekedés a terv szerint értékcsökkenés alapján 1.718eFt, csökkenése pedig a kiselejtezett eszközállomány elszámolt értékcsökkenése 2.999eFt. Év végi záró nettó érték 10.626eFt.

 

4.      Járművek

 

Járművek bruttó állományában ez évben változás nem volt.

Értékcsökkenésük terv szerinti.

Gépparkjaink közül FORD Tranzit gépkocsink 5, FORD MONDEO típusú   személygépkocsink 4 éves.

 

           Tárgyévi nyitó állomány                                               11.181eFt

           Elszámolt értékcsökkenés                                           10.945eFt

           Járművek nettó értéke                                                   2.236eFt

 

5.   Értékcsökkenés

 

      Számvitel politikánk intézményünkben az értékcsökkenést a 249/2000. (XII. 24.) Kormány rendeletben foglaltak szerint számolja el.

      Az év folyamán az értékcsökkenés növekedése terv szerinti százalékoknak megfelelő.

       Az értékcsökkenés csökkentése pedig a kiselejtezés következménye.

 

                  Értékcsökkenés év eleji nyitó állomány            62.358eFt

                  Terv szerinti növekedés                                                 8.232eFt

                  Csökkenés                                                                   2.999eFt

                  Év végi záró állomány                                      67.591eFt

 

Tulajdoni részesedés:  „NÉ”

                                        

VI. Követelések és kötelezettségek állományának alakulása

 

1.      Követelések állományának alakulása

 

Intézményi működéssel kapcsolatos követelések

           Alkalmazotti térítési díj                                       127eFt

           Bérleti díj                                                                        30eFt

           Károkozás, bírósági ítélet                                            1.448eFt

Továbbszámlázott szolgáltatások                                      11eFt

Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések        1.499eFt

 

Valamennyi követelés a károkozást kivéve, december havi szolgáltatás díja.   A károkozás bírósági ítélet által megítélt összegéből be nem folyt rész bírósági végrehajtásra kiadva.

 

2.      Kötelezettségek állományának alakulása

 

A kötelezettségek állományának év végi záró értéke a szállítói tartozás mérlegben kimutatott értékből is kitűnik, hogy 2.154eFt a tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettség. Az előző évi szállítói tartozáshoz viszonyítva 60,76 %-os mértékű.

 

VII.  A befektetett eszközök, követelések, készletek és értékpapírok értékvesztésének alakulása:    „NÉ”

 

VIII. Az immateriális javak, tárgyi eszközök és tartás tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékhelyesbítésének alakulása:    „NÉ”

 

IX.              A kötelezettség-vállalások állományának alakulása

 

1.      Intézményi előirányzatok

 

Módosított előirányzatok                     Teljesítés

               eFt                                            eFt

 

Intézményi beruházás                                6.881                                         6.881

Felújítás                                                  13.903                                      13.903

Beruházás felújítás ÁFA’-ja                      4.052                                        4.052

Ellátottak juttatása                                     6.572                                        6.572

Személyi juttatások                                222.261                                    222.261

Munkaadókat terhelő járulékok              71.631                                      71.631

Dologi kiadások                                     84.024                                       84.024

 

Az előirányzat terhére 2007. évben kötelezettségvállalásunknak sem nyitó, sem záró állománya nem volt, és nincs.

 

2.  EU-s támogatással megvalósuló programok:   „NÉ”

 

X.  A feladatmutatók állományának alakulása

 

               Gyermekotthonunk (853147 szf.sz.)                                 64 férőhelyes

               Átlagos kihasználtság                                                        58 fő

               Kihasználtság                                                                   90,63 %

 

       Általános iskola, nappali rendszerű nevelés-oktatás (801214 szf.sz.)

 

               Tanulócsoportok száma                            Terv                   7 db

                                                                               Tény                  7 db

               Teljesítés                                                                          100 %

 

      Gyermekotthonunk növendékei az OGYSZ javaslata alapján kerülnek intézetünkbe. A beutalt, jelenleg is várólistán szereplő gyermekeket a Területi Szakszolgálatok nem tudták beszállítani. (Szökés, terhesség, stb.)

 

XI.  A letéti számla pénzforgalma:   „NÉ”

 

XII. A központi költségvetésből és egy forrásból folyósított ellátások részletezése:  „NÉ”

 

XIII.    Kötelezettség teljesítése

Intézményünk a befizetési kötelezettségét teljesítette, a szolgáltatások és helyiségek bérleti díja után 27eFt-ot.

Az áruértékesítés – kertészeti termék -, így nem esik befizetési kötelezettség alá a beszedett bevétel összege.

Az intézeti szolgálati lakások részletfizetési díjaként beszedett 38eFt után a befizetési kötelezettséget teljesítettük.

 

Az előző évi költségvetési év(ek) éves beszámolójában az ellenőrzés semmiféle hibát nem állapított meg.

 

A fentiek alapján kérjük, hogy az intézmény beszámolóját elfogadni és segítő támogatásukban is részesíteni szíveskedjék.

 

Esztergom, 2008. február 19.

  

 

 

   Kanizsai Miklós                                                                               Gere Jánosné

       Igazgató                                                                                       gazdasági igh.