VISSZA

I.        Általános indokolás: 

1.      Az intézet 2005. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása

a.   A gyermekotthon állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, hogy a speciális ellátás keretében a gyermek állapotához, szükségleteihez igazodó terápiát nyújt azon gyermekek számára, akik
-   súlyos, neurotikus, illetve pszichotikus állapota, vagy
-
   súlyos erőszakos cselekmények elkövetése, vagy
-
   pszichoaktív szerek rendszeres használata  miatt különleges szakértelmet igénylő terápiára szorul.

Az intézményben 64 fő leánygyermek helyezhető el. A megjelölt férőhelyszámon belül jogszabályban foglalt feltételek megléte esetén a nagykorúvá vált – korábban gyermekotthonban elhelyezett – fiatal felnőttek részére utógondozói ellátást biztosít.

Alaptevékenysége körében a gyermekotthon az otthonban elhelyezett kiskorú és az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt számára

      - általános iskolai nevelést, oktatást,
-
 szakiskolai nevelést, oktatást biztosít.

A gyermekotthoni gondozás nevelés célja, hogy a gondozott gyermek testileg, értelmileg, érzelmileg, erkölcsileg korának és képességeinek megfelelően fejlődjék, személyisége a lehető legteljesebb módon kibontakozzék és képessé váljon a vérszerinti családjába való visszailleszkedésre, vagy nevelőszülői, illetve  örökbefogadó családba történő visszailleszkedésre, vagy az önálló életre.

Ennek érdekében az intézmény a gyermek- és fiatalkorú, valamint az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt számára a testi, értelmi,  érzelmi, erkölcsi fejlődését elősegítő, életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő nevelést, gondozást, oktatást és képzést biztosít. Belső iskolánk minden tekintetben megfelel a közoktatási jogszabályoknak. Engedélyezett, a közoktatási rendszerben nyilvántartott iskola (OM 102 243).

 

b.    Az 1997. évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 101. § (3) bekezdése értelmében az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter gondoskodik az átmeneti és tartós nevelésbe vett, súlyos pszichés, vagy disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekek ellátásának feltételeiről, feltéve, ha az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján a gondozásuk máshol nem biztosítható, vagy külön elhelyezésük szükséges.
A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 131. §-a értelmében a gyermekotthon annak a 12., kivételesen indokolt esetben 10. életévet betöltött gondozott gyermeknek biztosít speciális ellátást, akinek gondozási helyéül a gyámhivatal az OGYSZB szakvéleménye alapján a gyermekotthont jelölte meg. A felsorolt jogszabályi háttér adja, hogy intézményünkbe a legsúlyosabb esetek kerülnek elhelyezésre, akiknél a szükségleteknek megfelelő ellátást a megyei ellátórendszer nem tudja biztosítani.
A beszámolási időszakban a korábbi évektől eltérően már az új beutalás is gyakorlottan működött. Így a kihasználtság 90.63%-ot mutatott. A várakozási listán pedig 4 főt tartottunk nyilván, az OGYSZB előzetes jelzése alapján.  

c.  Az év folyamán intézetünk életében  a szervezeti változások csak átmeneti jellegűek voltak. Gyermekotthonunk  10MFt-ot kapott a villamoshálózat  felújítására, így az egy strangbeli földszinti és emeleti csoport gyermekeit más csoportokba kellett elhelyezni. Ezt a keretet és az igen szoros takarékos működés által nyert forrást használtuk fel  újabb két csoport vizes blokkjainak a villannyal együtt történő felújítására is.   

Feladatainkat továbbra is 3 szakfeladat keretében látjuk el:

      - munkahelyi vendéglátás
-
általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
-
nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás 

d.  Intézetünk zavartalan működése csak a szigorú takarékos gazdálkodással biztosítható.

A korábbi évek  során végzett felújítási munkák (gázra való energiafelhasználási átállás, fűtés felújítás) segítik a működést. Az előző évi és a jelenlegi fürdő felújítások az a célt szolgálják, hogy a korábban elkészült keringetett melegvízre való rácsatlakozás   a víz, és akár az energia megtakarítást szolgálja.
Bizakodunk, mert a  beindult villamoshálózat felújítás is energia takarékosságot szolgál. Ezt a feladatot  az anyagi lehetőségtől függően, részekre bontva is lehet végezni.  

e.  Fizetési határidőn túli  pénzügyi kötelezettségeink 4.453eFt. Állammal szembeni fennálló kötelezettségünk  nincs. A Költségvetési Törvényben előírt 1%-os megtakarítási kötelezettség – bár már az év elején is ismert volt, - de ezen összeg  dologi kiadásaink eredeti előirányzatához viszonyítva 4,29 %. 

2.      Előirányzatokkal való gazdálkodás 

Intézményünk 2005. évi költségvetésének

eredeti előirányzata                                                     303.383eFt

kormányzati előirányzati módosítás                               -  3.015eFt

fejezeti kezelésű előirányzata módosítás                       +  7.000eFt

intézményi hatáskörű előirányzat módosítása    +17.806eFt

módosított előirányzat összesen:                                  318.247eFt

Kormányzati előirányzat módosítás – 3015eFt, a Költségvetési Törvény 51 §. (1) bek. szerinti  1 %-os tartalékelvonás.

Felügyeleti szerv hatáskörébe 2 alkalommal részesült intézményünk előirányzat módosításban,  összességében 7.000eFt-ban 

   Felújítási keret címén                                                                 7.000eFt

   Maradvány                                                                                7.000eFt 

Ajánlatkérés után az intézet gazdasági egységének, valamint konyha, szociális vizesblokkjának és egy klubszoba kialakításának felújítására gyermekotthonunk a munkák kivitelezésére szerződést kötött.

-    Családsegítő prevenciós programok és gyermekvédelmi intézmények fejlesztése megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatból a gazdasági egység vizesblokkjának felújítására és egy klubszoba kialakítására 5.000eFt. A keret december havi megnyitása miatt a feladat 2006. évre húzódott át.  

-    A gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások fejezeti kezelésű előirányzatok terhére, a  tűzkár helyreállítására

             2.000eFt.

Felhasználva:                                                                          2.000.-Ft

A kapott összeg fedezetéből került sor az 5-ös csoportban szándékos gyújtogatással keletkezett tűzkár helyreállítására és a tönkrement eszközök pótlására.  

Intézményi előirányzat módosítás

- átvett pénzeszközök terhére: önkormányzattól átvett                              99eFt

                                  felhasználva                                                        99eFt 

       Intézményünk egy dolgozójának városi jutalmazására, melyet önkormányzati ünnepségen nyújtottak át.  

                                német vendégeink adománya                                      200eFt

                               felhasználva                                                                200eFt Esztergom város testvérvárosának Maintalból érkező  és intézetünket meglátogató vendégek adománya eszközbeszerzésre, környezetünk szebbé tételére.                            

-         2004. évi maradvány felhasználása                                                              9.687eFt

-         Felhasználva:                                                                                            9.687eFt 

Az előirányzat maradvány valamennyi kiemelt előirányzatnál megfelelően került felhasználásra. 

              Dologi kiadás                                                                                     1.eFt 

              Felújítás                                                                                       9.686eFt  

      Az elektromos rendszer     felújítása a tervezett határidőre megtörtént, a jelentést a főosztály és szakfőosztály felé valamint  az Egészségügyi Minisztérium felé megküldtük. 

-         Többletbevétel terhére történő előirányzat módosítás

működési többletbevétel                                                                                 787eFt

felhalmozási bevételi többlet                                                                            106eFt

Összesen:                                                                                                       893eFt 

A többletbevétel jelentős része a szándékos gyújtogatók bírósági ítélet alapján fizetett kártérítési részlete.  

-         A Magyar Államkincstár által nyilvántartott előirányzatok és az intézményi beszámoló adatai között eltérés nincs.

Előirányzatok:                                      MÁK:                                                 Intézet         .

Törvény szerinti kiadások ei.                318.247                                              318.247eFt

            Törvény szerinti bevételek ei.                  3.064                                                  3.064eFt

            Költségvetési támogatás                    305.496                                              305.496eFt

  

            Teljesítés                                             MÁK                             Intézet:                 .

            Törvény szerinti kiadások                    313.207                         313.207                  

            Törvény szerinti bevételek                        3.064                             3.064        Költségvetési támogatás                       305.496                         305.496       

 

3.      Egyebek: 

      I.   Egyes előirányzatok részletes bemutatása 

1.  Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

     Személyi juttatás:  eredeti ei.                                            166.378eFt

                                  módosított ei.                                      166.453eFt

                                 teljesítés                                              166.453eFt 

   Előirányzat módosítás:    átvett pénzeszköz terhére                       75eFt                                                                                          

Előirányzat módosítás  -  amint korábban leírtuk -  a városi önkormányzat intézményünk egy dolgozóját kívánta jutalmazni, melyet az önkormányzat karácsonyi ünnepségén át is nyújtottak dolgozónknak. 

Engedélyezett létszámkeret                                                              95 fő

Átlagosan betöltött statisztikai állományi létszám                               81 fő 

Az üres állások  - bére -  nyújt fedezetet az évenkénti, intézményi szinten 33 %-ot kitevő soros előlépők, a magasabb iskolai végzettséget szerzők átsorolásának fedezetének. Továbbá az egyhavi különjuttatás bérszükségletére. 

Intézetünk bérbeállási szintje 2005. december 31-én  104,11 %. 

Az intézet valamennyi pedagógusállományban lévő alkalmazottja  rendelkezik a jogszabályban előírt felsőfokú végzettséggel. 11 fő több diplomával, 5 fő szociális szakvizsgával.

A jövőben a pedagógiai munkát segítő dolgozók szakirányú képzését kell támogatni, a gyermekvédelmi asszisztens munkakörbe  való átsoroláshoz.

A hatékonyabb és eredményesebb speciális pedagógiai tevékenység érdekében folyamatos a dolgozók továbbképzése, szakmai előadásokon, konferenciákon való részvétele. 

Intézetünkben önkéntes nyugdíjpénztári tagok száma munkáltatói hozzájárulás fizetésére 2005. évben nem került sor. 

Munkáltatókat terhelő járulékok:

         eredeti előirányzat                                                                             57.933

         kormányzati hatáskörű                                                                      - 1.015

         átvett pénzeszköz terhére                                                                  +    24

         átcsoportosítás                                                                                 - 1.320

      módosított előirányzatok                                                                    55.622

      teljesítés                                                                                          55.622

A kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás a költségvetési tartalék 1 %-ának keretén belüli módosítás.

Az üres  állások általi egészségügyi hozzájárulásból, valamint a nem TB köteles kifizetésekből (pedagógus szakkönyvtámogatás, csak leadott utazási bérlet fejében fizetett közlekedési költségtérítés, SZJA keretén belüli étkezési utalvány) az intézmény vezetője  élt átcsoportosítási lehetőségeivel a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 51. §-a értelmében.  

2.      Dologi kiadások 

         Eredeti előirányzat                                                                  70.272eFt

         Kormányzati hatáskörű ei. mód.                                             - 2.000eFT
      felügyeleti szintű ei. módosítás                                                2.000eFt

2004. évi maradvány terhére                                                            1eFt

átvett pénzeszköz                                                                         200eFt

többletbevétel terhére                                                               1.673eFt

saját hatáskörű átcsoportosítás                                                -8.120eFt

            módosított6 előirányzat                                                           64.026eFt

Felhasználva                                                                           63.986eFt      

Maradvány                                                                                    40eFt 

Ez a maradvány valójában csak függőkiadások még vissza nem térített összegéből adódik.  

A dologi kiadások közül nagyobb volumenű kiadások:

 

      élelmiszer beszerzés                                                    20,28%

egyéb anyagbeszerzés                                                   8,65%

gázenergia szolgáltatás                                                15.91%

víz- és csatornadíj                                                         4.35%           

karbantartási, kijavítási kiadások                                    9.08%          

egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások                       4.23%          

általános forgalmi adó                                                 15.06%  

 

E néhány felsorolt tétel teszi ki a dologi kiadások 77,56 %-át.

Az élelmezési norma mind a közösséget ellátó intézeti saját konyha, illetve a csoportok által a heti 3 alkalommal elkészítendő uzsonna és vacsora készítéséhez kiadott összegben azonos. Biztosítva ezzel a koruknak szükséges mennyiségű és összetevőjű étkezést.

Az egyéb anyagbeszerzés a tisztító és tisztálkodó szerek, karbantartási anyagok beszerzését mutatja.

Jelentős az energiára kifizetett összeg. Ez a lekötési díjon felül  az energiaadót is tartalmazza. A fűtési rendszer felújításával lehetővé vált a szakaszos fűtés és a szünetekben a temperálási   lehetőség kihasználása.

Az ország területén sajnos Komárom-Esztergom Megyében a legmagasabb a víz- és csatornadíj egységára.

A karbantartás és kisjavítások kiadása az idegen kivitelezővel végeztetett épület és járműkarbantartás kiadása, bár a saját TMK_s dolgozóink a lehetőség szerinti feladatokat elvégzik.  

Az év közbeni zárolás, főleg az elhasználódott eszközök pótlásának a rovására történt. 

Intézetünk 1991-ben értékesítette 17 db szolgálati lakását, részletfizetési kedvezménnyel. 2005-ben 3 db lakás ára nem volt még kiegyenlítve. A bevétel teljesítéséből adódó befizetéséből adódó kötelezettségünket teljesítettük, melyet  a tábla 48-as során mutattunk ki.  

3.      Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 

A beszámoló ilyen jellegű kiadásán csak az állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásán szerepel előirányzat és teljesítés 

      Eredeti előirányzat                                                                              6.800eFt

      Módosított előirányzat                                                                        7.340eFt         

Teljesítés                                                                                           7.340eFt

 

E tételen a törvény szerinti havi zsebpénzkiadásokon felül kerül elszámolásra a gyermekeink ünnepeinek (születésnap, Mikulás, karácsony, stb.) ajándékozására az iskolai és otthonban szervezett szabadidős tevékenységek, kirándulások, a nemzetközi csereüdülések (svéd, német, szlovák) programjai és költségei. 

4.  Intézményi beruházási kiadások        

Intézményi beruházási előirányzat                                 2.000eFt

                                     teljesítés                                2.000eFt 

            A kiadások tételes felsorolását a H/1 jelű tábla tartalmazza. Az előirányzat terhére került beszerzésre 1 db nagykonyhai ételfőző üst, ami bizony a keret 51,45 %-a. Számítógép és a csoportoknak szükséges eszközök kerültek beszerzésre.  

5.  Felújítás 

Eredeti előirányzat                                                                      -

Módosított előirányzat                                                               22.806eFt

Teljesítés                                                                                 17.806eFt

Maradvány                                                                                5.000eFt 

Az évközi előirányzat módosítás több lépcsőben történt.  

2004. évi előirányzat maradvány terhére                                      9.686eFt

Intézményi saját hatáskörű átcsoportosítás                                 8.120eFt

Fejezeti kezelésű előirányzat                                                      5.000eFt 

A 2004. évi előirányzat maradvány terhére a kijelölt feladatnak megfelelően a gyermekotthon elektromos hálózatának felújítását megkezdtük. Intézetünk egészére elkészültek a felújítási tervek, mely alapján az otthonrész emeletén és földszintjén kiépült a gerincvezeték. A 2.es, 3-as, és 7-es csoportokban elkészült a felújítás. Az intézet anyagi helyzetét felmérve és kihasználva a megtakarítások adta lehetőséget,  kiépítésre került a 6-os csoport villamos felújítása is. Ez, és a 2-es és 6-os csoport vizes blokkjának felújítására csoportosítottuk át előirányzatunkat, így, már a 8 csoportból 6.-nak elkészült a vizes blokk és 4-nek pedig a villamos felújítása.

A maradvány a decemberben kapott fejezeti kezelésű 5.000eFt, melyet a gazdasági egység vizesblokkjának felújítására és egy klubszoba kialakítására kaptunk.

2006. januárjában a munkák elkészültek, így a gazdasági hivatal és a konyha szociális vizesblokkjának felújítása megtörtént, mellyel egyidejűleg a klubszoba is elkészült.  

6.  Egyéb felhalmozás célú pénzeszközt intézetünk át nem adott. 

7.  Kölcsönök

        Gyermekotthonunk lakásépítési és lakásvásárlási támogatást nem nyújtott. 

8.  Bevételek  

Működési bevételek                 1.772eFt

               Módosított előirányzat             2.559eFt

Teljesítés                                             2.559eFt 

Gyermekotthonunk zárt jellegéből adódóan bevételi forrásaink korlátozottak.  

Alaptevékenységünk bevétele az alkalmazottak étkezési térítése. E bevételi teljesítés függ attól az évi kétszeri -  I. 1., és IX. 1.  – választási lehetőségtől, miszerint a dolgozóink az 1.500.-Ft-os élelmezési utalványt, vagy az intézeti konyhán lévő étkezést kívánják igénybe venni.

Alapfeladatként létrehozott áru és késztermék az oktatás során létrejövő kertészeti termék. Ez a bevétel függvénye a gyermekek osztályfokbeli összetételének. 

Továbbszámlázott szolgáltatás a két volt szolgálati lakás vízdíja.

Kártérítés címén 875eFt bevétel jelentkezett. Gyermekotthonunkban egy nagyon sajnálatos esemény történt. Szándékos gyújtogatás, ennek során egy egész csoportunk kiégett. A hivatalból tett rendőrségi feljelentés alapján a Tatabányai Városi Bíróság a két növendéket egyetemlegesen 2.350.000.-Ft kártérítésre kötelezte. Ebből a gyermekek vagyonának erejéig 869.000.-Ft-ot megtérítettek, a fennmaradó összeg végrehajtására intézkedtünk.  

-         Felhalmozási bevételek:

Eredeti előirányzat                               100eFt

Módosított előirányzat                          206eFt

Teljesítés                                            206eFt 

Gyermekotthonunk 1991-ben részletfizetési törlesztéssel 17 db szolgálati lakást értékesített.  2005. évben  már csak 3 lakás volt részletfizetéssel. A bevételi többlet abból adódott, hogy 1 lakás vételhátralékát kifizették.  

Bevételek beszedésével probléma nem volt. 

Átvett  pénzeszköz összességében   299eFt volt.

Német vendégeinktől                         200eFt – függönyök beszerzésére

Városi Polgármesteri Hivataltól         99eFt, 1 fő került jutalmazására. 

Mindkét esetben a célnak megfelelően került felhasználásra a kapott összeg. 

Intézetünk jellegéből adódóan bevételi forrásainkat növelni sajnos nem tudjuk. 

9.  Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett feladatok értékelése 

a.   Intézményi felújítások elnevezésű, fejezeti kezelésű előirányzat terhére  2004. évben kapott  10.000eFt elektromos rendszer felújítására.

2005. évben előirányzat-maradványként                              9.686eFt

felhasználva:                                                                    9.686eFt

Az elektromos rendszer felújítása a kapott összeg keretéig megtörtént, felhasználásáról a jelentést a főosztály felé 2005. június 29-én megküldtük 

b.      Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások fejezeti kezelésű előirányzat terhére, tűzkár helyreállítására

Előirányzat:                                                             2.000eFt

Felhasználva:                                                           2.000eFt

A kapott összeg felhasználása a célnak megfelelően megtörtént, a szakfőosztály intézetünk látogatása alkalmával a felhasználást személyesen ellenőrizte. 

c.   Családsegítő prevenciós programok és gyermekvédelmi intézmények fejlesztése megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatból a gazdasági egység vizesblokkjának felújítása és klubhelyiség kialakítására 5.000eFt. 

Engedély szerinti felhasználás 2006. 06. 30-ig

Pénzügyi elszámolás teljesítési határideje:  2006. 07. 31.

 

10.  Előirányzat maradvány elszámolása                      

2004. évi előirányzat-maradvány                                                           9.687eFt

Jóváhagyott előirányzat-maradvány                                                       9.687eFt

Dologi kiadás előirányzat-maradványa                                                        1.eFt

Felújítási kiadások előirányzat maradványa                                           9.686eFt

Dologi kiadások előirányzat-maradvány terhére a szállítói tartozás kiegyenlítése megtörtént.

A felújítási kiadási előirányzat-maradvány terhére, mint azt már korábban bemutattuk, az elektromos rendszer felújítási tervét elkészíttettük és az adott keret szerinti lehetőségig az otthonrész villamos hálózatának felújítását megkezdtük.  A munkálatok szakaszolhatók.  

Tárgyévi kiadási előirányzat maradvány 

Dologi kiadások                                                                                               40eFt

Felújítási kiadások előirányzat maradvány                                                     5.000eFt 

Mindkét előirányzat-maradvány lekötött. A dologi kiadás szállítói leltárral, a felújítási maradvány pedig megkötött szerződéssel alátámasztott.  A beszámoló határidejéig a munkák elkészültek.  

III.  Egyéb 

1.      Gyermekotthonunk gazdasági társaságnak nem tagja és nem működtet.

2.      Intézetünk társadalmi szervezetnek támogatást nem nyújtott.

3.   Intézetünk a 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 63/A. §. (5) bekezdése szerint minden  évben elkészíti a vagyongazdálkodási programját, melyet a KVI-nek megküldünk, és teljesítési beszámoló elkészülte után egyidejűleg a Főosztály felé is felterjesztjük. 

Esztergom, 2006. április 20. 

Kanizsai Miklós  igazgató    Gere Jánosné gazdasági igh.